Allmänna villkor för Dello Webbhotell AB

§ 1 ALLMÄNT
1.1 Dessa villkor gäller mellan Dello Webbhotell AB, 556827-1679, nedan kallad ”Dello”, och Kunden, nedan kallad ”Kund” och gäller beställd tjänst, nedan kallad ”Tjänsten”.
1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Avtalet kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.
1.3 Tjänsten innebär att Kund hyr in sig på en del av Dellos delade servermiljö.
1.4 Dello äger rätt att neka Kund att beställa tjänst om en bedömning görs att Kund ej är kreditvärdig eller kan komma att missbruka sin tjänst.

§ 2 OMFATTNING
2.1 För att klargöra vilka tjänster som ingår i Avtalet hänvisas Kund till faktura för avsedd tjänst.

§ 3 AVTALSTID, BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNING
3.1 Avtalstiden specifieras på fakturan.
3.2 Dello tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl.
3.3 Uppsägning av Tjänsten skall göras skriftligen per brev eller e-post till support@dello.se.
3.4 Vid uppsägning och avslut under pågående avtalsperiod återbetalas ej avtalsavgift för kvarvarande avtalsperiod.
3.5 Dello kan säga upp Kunds Tjänst med omgående verkan om Kund brutit mot en eller fler av punkterna i detta avtal eller tilläggsavtal.

§ 4 BETALNINGSVILLKOR
4.1 Betalning av tjänst skall ske i förskott och betalningsvilkoret är 20 dagar netto.
4.2 Dello äger rätt att överlåta fodran på Kund till annat bolag. Detta även om Kund ej är sen med sin betalning. Dock så kommer ingen extra avgift att tas ut vid ett sådant överlåtande och det fakturerade beloppet ej kommer att förändras utöver eventuella inkassoavgifter.
4.3 Vid försenad betalning så påförs lagstadgade avgifter.

§ 5 AVGIFTER
5.1 Dello debiterar normalt 25 SEK (exkl. moms) i faktureringskostnad vid varje fakturatillfälle, utom då fakturan är elektronisk. Detta om inget annat avtalats med Kund.
5.2 Dröjsmålsränta utgår med 10,00% per år från förfallodagen och fram tills dess att betalning fullgjorts.
5.3 Kund skall snarast meddela Dello om faktura anses felaktig. Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom 7 dagar från det att Kund mottagit fakturan.

§ 6 ÄGARSKAP
6.1 Kund får överlåta Tjänsten till en annan part efter Dellos medgivande. Begäran om överlåtelse skall ske skriftligen på anvisad blankett av Dello. Den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 7 TJÄNSTER
7.1 Dello förbehåller sig rätten att när som helst förändra webbhotellets utbud (tjänster, mjukvara, mjukvaruversioner.
7.2 Dello lagrar kontinuerliga backuper av kundens data i minst 14 dagar.

§ 8 DOMÄNNAMN
8.1 För SE-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida (http://www.se/). I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.
8.2 Domännamn registreras i Kundens namn och innehas av Kunden. Dello förbehåller sig dock rätten att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamn i den mån Dello anser det vara nödvändigt.
8.3 Om Kund fått en faktura för förlängning av domänadress och om Kunden inte betalat fakturan senast på förfallodagen kan domänen komma att stängas av. Efter förfallodag ansvar Dello ej för domänens fortsatta tillgänglighet.
8.4 Dello garanterar inte ett domännamns tillgänglighet innan dess att registreringen är slutförd. I det fall registrering skulle misslyckas erbjuds Kund välja annat ledigt domännamn till samma värde.
8.5 Pengar återbetalas inte om domänen redan har registrerats.

§ 9 DELLOS ANSVAR
9.1 Dello utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kunds lagringsutrymme och Dello är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kunds agerande eller brister i Kunds applikationer. Dello är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kunds tjänst.
9.2 Dello hanterar all information om Kund som konfidentiell för att värna om Kunds integritet. Dock kan Dello via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis eller annan myndighet åläggas att lämna ut uppgifter om Kund.
9.3 Dellos skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till Dello under 12 månader enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

§ 10 KUNDS ANSVAR
10.1 Kund förbinder sig att följa svensk och sitt lands lag. Kund ansvarar fullt för allt handlande denne utför via sina Tjänster.
10.2 Kund ansvarar för skador som uppkommer om Kund drabbas av hackning eller DOS-attacker (Denial Of Service). I det fall att Kund medvetet eller omedvetet utsätter Dellos IP-nät, system, eller andra kunder för risker, hög belastning eller dylikt äger Dello rätten att direkt stänga av Kunds Tjänst och i efterhand meddela Kund.
10.3 Kund som skickar ut spam eller gör större utskick än vad Dello anser vara normalt kan komma att stängas av omgående.
10.4 Det ligger i Kunds ansvar att förfoga över den mjukvara som krävs för att kunna nyttja Tjänsten hos Dello.
10.5 Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger Dello rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Dello. Även retroaktiv debitering kan komma att ske.
10.6 Om Kund utnyttjar mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som kan anses vara rimligt äger Dello rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar Dello. Även retroaktiv debitering kan komma att göras.
10.7 Kunds tjänst får endast nyttjas av ett företag eller en privatperson. Om Kund önskar sälja vidare hela eller delar av sin Tjänst kan separat återförsäljaravtal tecknas. Kund har dock rätt att sälja tjänster eller produkter via sin Tjänst till andra företag eller privatpersoner.
10.8 Kunden ansvarar för allt material på hemsidan och domännamnet, vid misstankar om olagligt material / bedriven verksamhet har Dello rätt att stänga ner kund samt informera kunden i efterhand.
10.9 Kund ansvarar för sitt eget material och filer på utrymmet, vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras från Dello. Vid en återställning utav backup tas en administrativ avgift ut på 1050 kr per påbörjad timme.

§ 11 DRIFTSTÖRNINGAR
11.1 Vid omfattande driftstörningar kan Kund ha rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under 12 timmar under en period om 30 dagar. Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 12 POLICY
12.1 Dello har rätt att kontrollera information relaterat till Kunds Tjänst i samband med felsökningen eller abuse-ärenden.

§ 13 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
13.1 Dello Webbhotell samlar in och behandlar de personuppgifter som är relevanta för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med er som kund och tillhandahålla den tjänst som ni har beställt. Personuppgifter hanteras i enlighet med vår integritetspolicy som följer dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Fram till dess gäller Personuppgiftslagen (PUL).
13.2 I den mån så krävs för att Dello Webbhotell ska kunna tillhandahålla våra tjänster, kan Dello Webbhotell komma att överföra Personuppgifterna till samarbetspartners och andra underleverantörer av tjänster. Dessa underleverantörer följer liksom vi dataskyddsförorningen (GDPR).
13.3 Som kund har du rätt att ta del av Personuppgifterna som Dello Webbhotell har registrerat. Ni kan när som helst begära att Dello Webbhotell korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. En tjänst hos Dello Webbhotell kan endast beställas om ni som kund godkänner att Dello Webbhotell behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt.
13.4 Vad gäller personuppgifter som ni som kund samlar in, gäller istället bilagan Personuppgiftsbiträdesavtal

§ 14 ÄNDRING AV VILLKOR
14.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändring i dessa villkor meddelas Kund minst 1 månad innan de träder i kraft. Dello äger rätten att meddela nya villkor via Kunds angivna e-postkontakt eller annat sätt som Dello finner lämpligt.

§ 15 FORCE MAJEURE
15.1 Respektive part i detta avtal skall befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, naturkatastrofer, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna.

§ 16 TVIST
16.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed  sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm varvid svensk rätt och svenska språket skall tillämpas.

§ 17 BILAGOR
Som bilaga till detta avtal ska avtalet Personuppgiftsbiträdesavtal räknas. Det ingås samtidigt som detta avtal.

Villkoren uppdaterades senast: 2018-05-18

Länkar

Via länkarna nedan kan du läsa mer om hur vi på Dello Webbhotell hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i och med dataskyddsförordningen (GDPR).

Allmänna villkor

Integritetspolicy

Personuppgiftsbiträdesavtal